04 Accident bus.jpg
youtube logo png.png

שחזור תאונות מתאים להדרכות ולמטרות חקירה משטרתית

זהו שחזור של תאונה טראגית שהתרחשה בנתניה ב2017.

הולכת רגל נהרגה מפגיעת אוטובוס. הנהג נמצא זכאי, לאחר שהוכח שלא היה מסוגל לראות אותה כשעברה קרוב לאוטובוס.

הולכי הרגל, בני הגיל השלישי, קיצרו את הדרך וחצו את הכביש לא במעבר החצייה הקרוב. הקיצור שעשו היה בסך הכל 27 מטרים.

התאונה נחקרה על ידי המשטרה והרלב"ד, שהוציאה חוברת מפורטת מאוד המסבירה את נסיבות התאונה.

בעזרת חוברת זו, שיחזרנו את התאונה בדיוק רב.

המטרה שלנו היא להציל חיים על הכביש.

אם חיים אבדו על הכביש, אנחנו רוצים לעזור למנוע אבידות נוספות הנגרמות מתנאים דומים.

  • שחזור מדוייק של האיזור

  • הדמיית התאונה

  • עזרה לרשויות להסיק מסקות ולפתח את החקירה

  • העברת הידע הנצבר אחורה למשתמשי הכביש הרלוונטיים

  • אימון משתמשי הכביש למניעת תאונות מאותו הסוג

התכנית מאושרת על ידי משרד החינוך וממומנת על ידי הרלב"ד

Ralbad.png
EducationMinistry.png